Jaki jest obszar identyfikacji obszaru śledzenia?

W sieciach Long-Term Evolution (LTE) identyfikator obszaru śledzenia (TAI) jest kluczowym elementem odgrywającym znaczącą rolę w zarządzaniu mobilnością. TAI to identyfikator używany do określenia konkretnego obszaru śledzenia w sieci LTE. Obszar objęty identyfikacją obszaru śledzenia jest podstawową koncepcją skutecznego śledzenia i zarządzania urządzeniami mobilnymi poruszającymi się w sieci.

Obszar identyfikacji obszaru śledzenia (TAI) w LTE:

1. Definicja:

 • Identyfikator obszaru śledzenia (TAI) to unikalny identyfikator przypisany do określonego obszaru śledzenia w sieci LTE. Obszar śledzenia to obszar geograficzny składający się z wielu komórek i używany do celów śledzenia i stronicowania. TAI umożliwia grupowanie komórek w celu efektywniejszego zarządzania mobilnością.

2. Składniki TAI:

 • Tożsamość PLMN:
  • TAI zawiera identyfikator PLMN (Public Land Mobile Network), który składa się z mobilnego kodu kraju (MCC) i kodu sieci komórkowej (MNC). Identyfikator PLMN identyfikuje publiczną lądową sieć komórkową, do której należy obszar śledzenia.
 • Kod obszaru śledzenia (TAC):
  • TAI zawiera również kod obszaru śledzenia (TAC), który jest identyfikatorem numerycznym przypisanym do konkretnego obszaru śledzenia. TAC odróżnia jeden obszar śledzenia od drugiego w ramach tego samego PLMN.

3. Zakres geograficzny:

 • Wiele komórek:
  • Obszar śledzenia obejmuje wiele komórek, które są podstawowymi jednostkami pokrycia radiowego w sieci LTE. Komórki w tym samym obszarze śledzenia korzystają z tego samego TAI.
 • Obszar geograficzny:
  • Obszar objęty tożsamością obszaru śledzenia to zdefiniowany region geograficzny, w którym znajduje się grupa komórek. Rozmiar obszaru może się różnić w zależności od takich czynników, jak konfiguracja sieci, gęstość zaludnienia i ogólny projekt sieci LTE.

4. Zarządzanie mobilnością:

 • Przekazania i śledzenie:
  • TAI odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu mobilnością. Gdy urządzenie mobilne porusza się w sieci LTE, sieć wykorzystuje technologię TAI do śledzenia lokalizacji urządzenia. Przełączenia między komórkami w tym samym obszarze śledzenia są zazwyczaj szybsze i bardziej wydajne.
 • Optymalizacja stronicowania:
  • Paging to proces, podczas którego sieć wyszukuje urządzenie mobilne w celu nawiązania komunikacji. TAI umożliwia sieci optymalizację procedur przywoławczych, zapewniając, że komunikaty przywoławcze są wysyłane tylko do urządzeń znajdujących się w odpowiednim obszarze śledzenia.

5. Dynamiczna natura:

 • Rekonfiguracja sieci:
  • Obszar objęty tożsamością obszaru śledzenia może zmieniać się dynamicznie w zależności od rekonfiguracji sieci. Operatorzy sieci mogą dostosowywać obszary śledzenia, aby zoptymalizować wydajność sieci, dostosować się do zmian w wzorcach ruchu lub uwzględnić specjalne wydarzenia.
 • Aktualizacje UE:
  • Urządzenia mobilne okresowo otrzymują aktualizacje o zmianach w obszarach śledzenia za pomocą komunikatów sygnalizacyjnych. Dzięki temu UE mają najnowsze informacje na temat obszarów śledzenia, co ułatwia płynne zarządzanie mobilnością.

6. Interakcja z konfiguracją komórki:

 • Relacja z komórkami:
  • Obszary śledzenia powstają poprzez grupowanie wielu komórek. Zależność między komórkami a obszarami śledzenia jest podstawowym aspektem planowania i optymalizacji sieci LTE.
 • Nakładanie się i przekazywanie:
  • Nakładające się obszary śledzenia zostały zaprojektowane tak, aby ułatwić płynne przekazywanie danych podczas przechodzenia urządzeń mobilnych z jednego obszaru śledzenia do drugiego. To nakładanie się zapewnia ciągłą łączność i minimalizuje przerwy w świadczeniu usług.

7. Rozważania dotyczące wydajności:

 • Zmniejszanie narzutu na sygnalizację:
  • Efektywne obszary śledzenia przyczyniają się do zmniejszenia narzutu sygnalizacji w sieci LTE. Organizując komórki w logiczne obszary śledzenia, sieć może zoptymalizować procedury sygnalizacyjne, co skutkuje wydajniejszą komunikacją i mniejszym zużyciem zasobów.
 • Unikanie niepotrzebnych przejęć:
  • Dobrze skonfigurowane obszary śledzenia pomagają uniknąć niepotrzebnych przejęć. Urządzenia znajdujące się w tym samym obszarze śledzenia mogą utrzymywać połączenie bez konieczności częstych przełączeń, przyczyniając się do stabilnej i niezawodnej pracy sieci.

8. Ewolucja do 5G (NR):

 • Kontynuacja koncepcji:
  • W miarę ewolucji LTE w kierunku 5G (NR – New Radio) koncepcja obszarów śledzenia i identyfikatorów w dalszym ciągu ma fundamentalne znaczenie w zarządzaniu mobilnością. Chociaż konkretne wdrożenia mogą ewoluować, potrzeba wydajnego śledzenia i stronicowania pozostaje.
 • Ulepszenia w NR:
  • W 5G NR mogą zostać wprowadzone ulepszenia w celu obsługi większych szybkości transmisji danych, mniejszych opóźnień i lepszej łączności. Zasady śledzenia obszarów i identyfikatorów pozostają istotne w zapewnieniu skutecznego zarządzania mobilnością.

9. Planowanie i optymalizacja sieci:

 • Konfiguracja TAI:
  • Operatorzy sieci planują i optymalizują konfigurację TAI w oparciu o takie czynniki, jak wymagania dotyczące zasięgu, planowanie wydajności i cele w zakresie wydajności sieci.
 • Efektywne zarządzanie mobilnością:
  • Właściwie skonfigurowane parametry TAI przyczyniają się do efektywnego zarządzania mobilnością, zapewniając optymalne przekazywanie urządzeń i procedury śledzenia w sieci LTE.

Podsumowując, obszar objęty identyfikatorem obszaru śledzenia (TAI) w sieciach LTE reprezentuje określony region geograficzny, w którym wiele komórek jest zgrupowanych razem w celu wydajnego zarządzania mobilnością. TAI odgrywa kluczową rolę w procedurach śledzenia, przekazywania i przywoływania, przyczyniając się do ogólnej wydajności i niezawodności sieci LTE.

Recent Updates

Related Posts