Jaka jest średnia RSRP?

Średnia moc odbierana sygnału referencyjnego (RSRP) to kluczowy parametr w sieciach Long-Term Evolution (LTE) używany do pomiaru siły sygnałów referencyjnych przesyłanych przez stację bazową (eNodeB) i odbieranych przez sprzęt użytkownika (UE). RSRP to ważny wskaźnik służący do oceny jakości sygnału i zasięgu w sieci bezprzewodowej. Średni RSRP oblicza się poprzez uśrednienie wartości RSRP w określonym okresie, co stanowi reprezentatywną miarę siły sygnału odbieranego przez urządzenie mobilne.

Omówienie mocy odbieranej sygnału referencyjnego (RSRP):

1.Definicja:

 • RSRP to poziom mocy sygnałów odniesienia przesyłanych przez eNodeB w sieci LTE. Te sygnały odniesienia są wykorzystywane przez UE do identyfikacji komórki, synchronizacji i pomiaru jakości odbieranego sygnału. RSRP jest wyrażony w dBm (decybelach na miliwat) i reprezentuje moc odbieranego sygnału w stosunku do poziomu mocy odniesienia.

2.Metodologia pomiaru:

 • Sygnały referencyjne:
  • Sieci LTE wykorzystują sygnały referencyjne wysyłane przez eNodeB na określonych kanałach fizycznych. UE mierzy moc tych sygnałów odniesienia, aby ocenić jakość i siłę sygnału obsługującej komórki.
 • Wskaźnik jakości sygnału:
  • RSRP służy jako główny wskaźnik jakości sygnału. Wyższa wartość RSRP ogólnie oznacza silniejszy i bardziej niezawodny sygnał, podczas gdy niższa wartość sugeruje słabszą siłę sygnału.

3.Obliczanie średniej RSRP:

 • Okres czasu:
  • Średni RSRP jest obliczany w określonym przedziale czasu. Ten okres czasu może się różnić w zależności od konfiguracji sieci, częstotliwości pomiarów i specyficznych wymagań operatora sieci.
 • Próbkowanie i uśrednianie:
  • W wyznaczonym okresie UE pobiera próbki i rejestruje wartości RSRP. Następnie oblicza się średni RSRP poprzez zsumowanie tych wartości i podzielenie przez całkowitą liczbę próbek.

4.Rola w optymalizacji sieci:

 • Analiza zasięgu:
  • Średni RSRP jest kluczowym miernikiem oceny obszarów zasięgu sieci LTE. Operatorzy sieci analizują średnie wartości RSRP, aby zidentyfikować obszary o silnym lub słabym zasięgu sygnału, umożliwiając im optymalizację rozmieszczenia komórek i dostosowanie konfiguracji anten.
 • Decyzja o przekazaniu:
  • Na decyzje o przekazaniu, podczas których UE przechodzi z jednej komórki do drugiej, wpływają wartości RSRP. Średni RSRP pomaga określić, kiedy przekazanie jest konieczne do utrzymania stabilnego połączenia o wysokiej jakości.

5.Czynniki wpływające na średnią RSRP:

 • Odległość od eNodeB:
  • Gdy UE oddala się od eNodeB, średni RSRP ma tendencję do zmniejszania się. Odległość jest istotnym czynnikiem wpływającym na siłę sygnału, a średni RSRP odzwierciedla zmiany tego parametru.
 • Przeszkody i zakłócenia:
  • Przeszkody fizyczne i zakłócenia z innych urządzeń lub źródeł radiowych mogą mieć wpływ na średni RSRP. Wyższy poziom zakłóceń może skutkować niższymi średnimi wartościami RSRP.
 • Obciążenie sieci:
  • Obciążenie sieci lub liczba aktywnych użytkowników w komórce może wpływać na średni RSRP. W okresach dużego ruchu sieciowego na średni RSRP może wpływać zwiększone zapotrzebowanie na zasoby sieciowe.

6.Progi i raportowanie:

 • Progi przekazania:
  • Operatorzy sieci definiują progi średniego RSRP wyzwalające przełączenia. Gdy średni RSRP spadnie poniżej pewnego progu, może to wskazywać na słabszy sygnał, co skłania UE do zainicjowania przejścia do sąsiedniej komórki z silniejszym sygnałem.
 • Raportowanie pomiarów:
  • UE okresowo raportuje do sieci pomiary RSRP. Średni RSRP wraz z innymi pomiarami wpływa na ogólne procesy zarządzania siecią i optymalizacji.

7.Jakość usług (QoS):

 • Rozważania dotyczące QoS:
  • Średni RSRP jest rozpatrywany w kontekście jakości usług (QoS). Zapewnienie wystarczającego średniego RSRP ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia użytkownikom niezawodnego i wysokiej jakości połączenia bezprzewodowego.

8.Planowanie sieci:

 • Planowanie i konfiguracja komórek:
  • Planiści sieci wykorzystują średnie dane RSRP do planowania i konfiguracji komórek. Analizując średnie wartości RSRP, planiści mogą zoptymalizować parametry komórki, nachylenie anteny i inne ustawienia w celu zwiększenia ogólnej wydajności sieci.

9.Ewolucja do 5G (NR):

 • Ciągłość pojęć:
  • W miarę ewolucji sieci LTE w kierunku 5G (NR – New Radio) podstawowa koncepcja pomiaru mocy sygnału odniesienia pozostaje niezmieniona. Jednak określone parametry i techniki mogą ewoluować, aby obsługiwać wyższe szybkości transmisji danych, małe opóźnienia i zaawansowane funkcje wprowadzone przez 5G.
 • Ulepszenia w NR:
  • 5G NR wprowadza ulepszenia w technologii radiowej i architekturze sieci. Pomiar i ocena siły sygnału, w tym średniego RSRP, nadal mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia płynnego przejścia między sieciami LTE i 5G.

Wniosek:

Średnia moc odbierana sygnału referencyjnego (RSRP) w sieciach LTE to kluczowy wskaźnik odzwierciedlający średnią siłę sygnałów odbieranych przez urządzenie mobilne w określonym przedziale czasu. Jest to kluczowy parametr optymalizacji sieci, analizy zasięgu, decyzji o przekazaniu i zapewnianiu użytkownikom wysokiej jakości usług bezprzewodowych.

Recent Updates

Related Posts