Co robi SGSN w sieci GPRS?

W sieci GPRS (General Packet Radio Service) węzeł SGSN (Serving GPRS Support Node) odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu i kierowaniu pakietów danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi a siecią GPRS. Oto przegląd funkcji pełnionych przez SGSN:

1. Zarządzanie mobilnością:

  • SGSN odpowiada za zarządzanie mobilnością urządzeń mobilnych w sieci GPRS. Obsługuje takie zadania, jak aktualizacje lokalizacji, procedury dołączania/odłączania i aktualizacje obszaru śledzenia, aby śledzić bieżącą lokalizację urządzenia mobilnego.

2. Zarządzanie sesją:

  • SGSN ustanawia, utrzymuje i udostępnia połączenia z komutacją pakietów dla sesji danych. Obsługuje aktywację i dezaktywację kontekstów PDP (Packet Data Protocol), które są powiązane z poszczególnymi sesjami danych.

3. Uwierzytelnianie i autoryzacja:

  • SGSN przeprowadza procedury uwierzytelniania i autoryzacji, aby zapewnić urządzeniu mobilnemu dostęp do sieci GPRS. Weryfikuje tożsamość abonenta i autoryzuje żądane usługi.

4. Routing i przekazywanie:

  • SGSN odpowiada za routing i przekazywanie pakietów danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi a sieciami zewnętrznymi, takimi jak Internet czy firmowy intranet. Zapewnia, że ​​pakiety danych zostaną dostarczone do właściwego miejsca docelowego.

5. Zarządzanie jakością usług (QoS):

  • SGSN zarządza jakością usług dla sesji danych, zapewniając świadczenie odpowiedniego poziomu usług w oparciu o wymagania aplikacji i możliwości sieci.

6. Ładowanie i fakturowanie:

  • SGSN zbiera informacje związane z wykorzystaniem danych, które są niezbędne do celów pobierania opłat i rozliczeń. Monitoruje ilość danych przesyłanych i odbieranych przez urządzenie mobilne podczas sesji.

7. Współpraca z innymi elementami sieci:

  • SGSN współdziała z innymi elementami sieci, w tym z GGSN (węzłem wsparcia GPRS bramy) i HLR (rejestrem lokalizacji macierzystych), aby ułatwić łączność typu end-to-end i umożliwić płynne przełączanie pomiędzy różnymi obszarami sieci.

8. Funkcje bezpieczeństwa:

  • SGSN wdraża środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę integralności i poufności danych przesyłanych siecią GPRS. Zawiera mechanizmy szyfrowania i uwierzytelniania w celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji.

9. Obsługa błędów i odzyskiwanie:

  • SGSN jest przygotowany do obsługi błędów, zakłóceń i awarii w sieci. Inicjuje procedury odzyskiwania i zapewnia skuteczne przywrócenie komunikacji.

SGSN wraz z GGSN i innymi elementami sieci tworzy podstawową infrastrukturę sieci GPRS. Umożliwia wydajny i bezpieczny transfer danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi a sieciami zewnętrznymi, obsługując szeroką gamę aplikacji i usług.

Recent Updates

Related Posts