Jaki jest cel ENUM w VoIP?

ENUM, co oznacza „Telephone Number Mapping”, to standardowy protokół zaprojektowany w celu ułatwienia mapowania numerów telefonów na jednolite identyfikatory zasobów (URI) w sieciach VoIP. Podstawowym celem ENUM w VoIP jest połączenie tradycyjnej publicznej komutowanej sieci telefonicznej (PSTN) z Internetem, umożliwiając bardziej wydajną i płynną komunikację pomiędzy różnymi sieciami komunikacyjnymi. ENUM odgrywa kluczową rolę w uproszczeniu procesu kierowania połączeń przez Internet i poprawie integracji usług głosowych w sieciach opartych na protokole IP.

Przegląd ENUM w VoIP:

1. Mapowanie numerów telefonów na identyfikatory URI:

 • ENUM zapewnia mechanizm mapowania tradycyjnych numerów telefonów E.164, takich jak te używane w PSTN, na odpowiadające im identyfikatory URI. Te identyfikatory URI mogą zawierać różne identyfikatory komunikacyjne, takie jak adresy SIP (Session Initiation Protocol).

2. Integracja sieci PSTN i VoIP:

 • ENUM działa jako pomost pomiędzy tradycyjnymi sieciami PSTN i VoIP. Umożliwia powiązanie numerów telefonicznych z zasobami internetowymi, umożliwiając bezproblemową komunikację pomiędzy użytkownikami obu sieci.

3. Ułatwienie routingu połączeń VoIP:

 • ENUM odgrywa kluczową rolę w kierowaniu połączeń w sieciach VoIP. Mapując numery telefonów na identyfikatory URI, ENUM umożliwia urządzeniom i serwerom VoIP określenie najbardziej efektywnej ścieżki routingu połączeń przez Internet.

Kluczowe cele ENUM w VoIP:

1. Globalny plan numeracji:

 • ENUM przyczynia się do stworzenia globalnego planu numeracji poprzez powiązanie numerów telefonicznych z identyfikatorami URI, które można wykorzystać w komunikacji opartej na protokole IP. Pomaga to przezwyciężyć ograniczenia tradycyjnych planów numeracji i ułatwia globalną interoperacyjność.

2. Uproszczenie routingu połączeń:

 • ENUM upraszcza proces kierowania połączeń, zapewniając ustandaryzowany sposób mapowania numerów telefonów na identyfikatory URI. Umożliwia to systemom VoIP skuteczne określenie odpowiedniego miejsca docelowego połączenia na podstawie powiązanego identyfikatora URI.

3. Zwiększanie interoperacyjności:

 • ENUM zwiększa interoperacyjność pomiędzy różnymi sieciami komunikacyjnymi, zarówno tradycyjnymi PSTN, jak i różnymi sieciami VoIP. Umożliwia płynną wymianę komunikacji pomiędzy użytkownikami na różnych platformach.

4. Wsparcie usług zaawansowanych:

 • ENUM wspiera wdrażanie zaawansowanych usług w sieciach VoIP. Dzięki powiązaniu numerów telefonów z identyfikatorami URI można łatwo zintegrować dodatkowe usługi, takie jak komunikacja multimedialna, informacje o obecności i funkcje współpracy.

5. Oszczędność kosztów i wydajność:

 • ENUM przyczynia się do oszczędności kosztów poprzez optymalizację routingu połączeń i unikanie niepotrzebnych pośredników. Skutkuje to bardziej efektywnym wykorzystaniem zasobów i może prowadzić do obniżenia kosztów związanych z zakańczaniem połączeń.

6. Ułatwianie przenoszenia numerów:

 • ENUM obsługuje przenoszenie numerów, umożliwiając mapowanie numerów telefonów na identyfikatory URI niezależnie od podstawowej infrastruktury sieciowej. Ułatwia to użytkownikom zachowanie numerów telefonów podczas zmiany dostawców usług lub technologii sieciowych.

ENUM Mechanizm:

1. Rozdzielczość oparta na DNS:

 • ENUM opiera się przede wszystkim na systemie nazw domen (DNS) w celu rozpoznawania numerów telefonów na odpowiadające im identyfikatory URI. Zapytania DNS służą do pobierania informacji mapowych powiązanych z konkretnym numerem telefonu.

2. NAPTRRekordy:

 • ENUM wykorzystuje rekordy zasobów DNS NAPTR (Name Authority Pointer) do przechowywania informacji o dostępnych usługach powiązanych z konkretnym numerem telefonu. Zapisy te obejmują szczegółowe informacje, takie jak identyfikatory URI, preferencje usług i inne istotne informacje.

3. Rozdzielczość wielopoziomowa:

 • ENUM obsługuje wielopoziomowy mechanizm rozwiązywania, w którym można wykonać wiele poziomów zapytań DNS w celu uzyskania ostatecznego mapowania URI. Pozwala to na elastyczność w procesie mapowania.

Rozważania i wyzwania:

1. Prywatność i ochrona:

 • ENUM budzi obawy o prywatność i bezpieczeństwo, gdyż wiąże się z publikacją informacji mapowych w rekordach DNS. Aby zaradzić potencjalnym zagrożeniom, należy wdrożyć odpowiednie środki bezpieczeństwa.

2. Standardyzacja i przyjęcie:

 • Powszechne przyjęcie ENUM wymaga globalnej standaryzacji i współpracy między władzami telekomunikacyjnymi i dostawcami usług. Osiągnięcie konsensusu w sprawie wdrożenia ENUM jest niezbędne dla jego powodzenia.

3. Zgodność z przepisami:

  Wdrożenie
 • ENUM może podlegać uwarunkowaniom regulacyjnym, a zgodność z lokalnymi przepisami ma kluczowe znaczenie. Należy rozwiązać takie kwestie, jak przenoszenie numerów i nadzór regulacyjny.

Wniosek:

Podsumowując, ENUM w VoIP służy podstawowemu celowi, jakim jest mapowanie tradycyjnych numerów telefonicznych na identyfikatory URI, wypełniając w ten sposób lukę pomiędzy PSTN a internetowymi sieciami komunikacyjnymi. Upraszczając przekierowywanie połączeń, zwiększając interoperacyjność i wspierając zaawansowane usługi, ENUM przyczynia się do ewolucji systemów komunikacyjnych. Pomimo wyzwań związanych z prywatnością, bezpieczeństwem, standaryzacją i zgodnością z przepisami, ENUM pozostaje cennym narzędziem umożliwiającym realizację globalnych planów numeracyjnych i umożliwiającym efektywną komunikację w różnorodnych sieciach. Jego rola jest szczególnie znacząca w ciągłej integracji usług głosowych w szerszym krajobrazie komunikacji opartej na protokole IP.

Recent Updates

Related Posts