Co to jest PRB i VRB w LTE?

W sieciach LTE (Long-Term Evolution) PRB (Physical Resource Block) i VRB (Virtual Resource Block) to podstawowe pojęcia związane z alokacją i zarządzaniem zasobami radiowymi. Terminy te odgrywają kluczową rolę w sprawnej transmisji danych pomiędzy stacją bazową (eNB) a Sprzętem Użytkownika (UE). Przyjrzyjmy się szczegółom PRB i VRB:

1. Blok zasobów fizycznych (PRB):

Definicja i charakterystyka:

Blok Zasobów Fizycznych (PRB) jest podstawową jednostką alokacji zasobów w dziedzinie czasu i częstotliwości w LTE. Reprezentuje określoną ilość zasobów, zarówno pod względem czasu (czas trwania), jak i częstotliwości (przepustowość). W LTE każdy PRB składa się z 12 podnośnych w ciągu jednej szczeliny (0,5 milisekundy).

Przydział domeny częstotliwości i czasu:

PRB są przydzielane zarówno w dziedzinie częstotliwości, jak i czasu. W dziedzinie częstotliwości PRB reprezentuje grupę podnośnych w określonej szerokości pasma, a w dziedzinie czasu obejmuje określony czas trwania w szczelinie czasowej. Połączenie alokacji częstotliwości i czasu zapewnia elastyczność optymalizacji wykorzystania zasobów w oparciu o potrzeby komunikacyjne.

Typy alokacji zasobów:

PRB można przydzielać zarówno dla transmisji w łączu w dół (z eNB do UE), jak i w łączu w górę (z UE do eNB). Przydziałem zarządza eNB, a dynamiczny przydział PRB pozwala na efektywne wykorzystanie dostępnego widma.

2. Blok zasobów wirtualnych (VRB):

Cel i koncepcja:

Wirtualny blok zasobów (VRB) to abstrakcja wyższego poziomu stosowana w LTE w celu ułatwienia elastycznej alokacji zasobów. VRB są zdefiniowane w celu zapewnienia mapowania zasobów logicznych i fizycznych, umożliwiając prostsze zarządzanie zasobami i wydajną komunikację.

Mapowanie do zasobów fizycznych:

VRB są mapowane na PRB, które reprezentują rzeczywiste zasoby fizyczne w systemie LTE. To mapowanie zapewnia, że ​​logiczna alokacja zasobów, wykonywana na wyższej warstwie, zostanie przełożona na konkretne PRB do transmisji. Koncepcja VRB upraszcza alokację zasobów i umożliwia efektywną koordynację pomiędzy eNB i UE.

Elastyczność i zdolność adaptacji:

VRB zapewniają poziom abstrakcji, który zwiększa elastyczność i możliwości adaptacji alokacji zasobów. Umożliwiają logiczne grupowanie i zarządzanie zasobami, ułatwiając dynamiczne dostosowywanie alokacji w oparciu o warunki sieciowe, zapotrzebowanie na ruch i inne czynniki.

Wniosek:

Podsumowując, bloki zasobów fizycznych (PRB) i bloki zasobów wirtualnych (VRB) są niezbędnymi elementami alokacji zasobów LTE. PRB reprezentują rzeczywiste zasoby fizyczne w dziedzinie częstotliwości i czasu, podczas gdy VRB zapewniają logiczną abstrakcję, która upraszcza proces zarządzania zasobami. Połączenie PRB i VRB przyczynia się do efektywnego i elastycznego wykorzystania zasobów radiowych w sieciach LTE, zapewniając optymalną komunikację pomiędzy eNB a UE.

Recent Updates

Related Posts